KARTARENA Cheb – motokárový okruh, platný od 01.01.2018

 1. Definice
 • Areálem je sportovní areál KARTARENA Cheb, zahrnující všechny nemovitosti, jiné věci a jejich příslušenství, které se v něm nacházejí.
 • Jezdcem je každá osoba, která má v úmyslu jezdit motokárou po motokárové dráze areálu, nebo která je spolujezdcem na motokáře.
 • Jezdcem na vlastním vozidle je každá osoba, která má v úmyslu jezdit motokárou nebo motocyklem po motokárové dráze areálu, která není ve vlastnictví provozovatele, nebo která je spolujezdcem na motokáře nebo motocyklu.
 • Návštěvníkem je každá osoba vstupující nebo vjíždějící do areálu, včetně jezdce a jezdce na vlastním vozidle.
 • Provozovatelem sportovního areálu KARTARENA Cheb je obchodní společnost KARTARENA s.r.o., IČO: 27193993, DIČ: CZ27193993, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17197, se sídlem Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, web: www.kartarena.eu, e-mail: info@kartarena.eu, odpovědná osoba: Tomáš Podzimek (tel.: +420 737 878 891).
 • Vozidlem je motokára, motocykl nebo jiné motorové vozidlo pohybující se v areálu.

 

 1. Vstup do areálu
  1. Areál je otevřen celoročně. Půjčovna motokár je otevřena od 1. března do 31. října: 10:00 – 20:00 (v letních měsících může být otevřeno do soumraku); od 1. listopadu do konce února (v zimních měsících) je areál/půjčovna otevřen/a pouze po ohlášení a po předchozí domluvě.
  2. Provozovatel upozorňuje návštěvníka na hrozící nebezpečí vzniku škody nebo jiné újmy. Návštěvník vstupuje do areálu z vlastní svobodné vůle a s vědomím všech možných rizik, které z toho pro něj vyplývají.
  3. Návštěvník vstupem do areálu souhlasí s tímto provozním řádem, prohlašuje, že se s ním před vstupem obeznámil a zavazuje se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a jím pověřených osob.
  4. Nezletilým je vstup do areálu dovolen pouze v doprovodu odpovědné zletilé osoby. Nezletilí se mohou pohybovat v blízkosti požární nádrže pouze pod dohledem odpovědné zletilé osoby.
  5. Návštěvník, který svým chováním ohrožuje bezpečnost svoji nebo ostatních návštěvníků nebo hrubým způsobem ruší klid nebo ustanovení tohoto řádu, může být z areálu provozovatelem vykázán.

 

 1. Povinnosti návštěvníka
  1. V areálu platí s výjimkou motokárové dráhy pravidla silničního provozu.
  2. V celém areálu je s výjimkou motokárové dráhy snížená rychlost jízdy – tempo krokem.
  3. Návštěvník parkuje na vyhrazených parkovacích místech podél vjezdu do areálu. Mimo vyhrazených parkovacích míst se parkování zakazuje. Parkoviště v areálu není hlídané a provozovatel areálu neručí za předměty, odložené v zaparkovaných vozidlech ani stanech.
  4. Návštěvník je povinen se chovat tak, aby tím nezpůsobil újmu jiné osobě. Zejména je zakázáno jednání nebo opomenutí, které ohrožuje bezpečnost anebo ruší hlukem klid.
  5. Mimo provozní doby areálu /od 10:00 do 20:00 je zakázáno jezdit v areálu na vozidle, ladit motory na vozidle nebo jinak působit nadměrný hluk bez vysloveného souhlasu provozovatele areálu.
  6. Návštěvník není oprávněn:
   1. poškozovat nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do věcí, které tvoří součást areálu, a to zejména vrtat otvory do asfaltu nebo jiného materiálu zpevňující povrch pozemní komunikace nebo jiné plochy;
   2. kouřit ve vnitřních prostorách hlavní provozní budovy areálu a těsné blízkosti motokár nebo jiných vozidel určených k jízdě po motokárové dráze;
   3. pohybovat se mimo míst vyhrazených pro návštěvníky, a to zejména v prostoru závodního okruhu motokárové dráhy a před ochranným zábradlím (s výjimkou jízdy kategorie EASY 50);
   4. znečišťovat areál odhazováním odpadků, psími výkaly nebo jakýmkoliv jiným způsobem.
  7. Na místech, kde je zakázáno kouřit, není dovoleno kouřit ani manipulovat s otevřeným ohněm.
  8. V celém areálu je zakázán volný pohyb psů a jiného zvířectva.

 

 1. Povinnosti jezdce
  1. Jezdec je povinen se před zakoupením jízdy zaregistrovat na našem registračním portálu.
  2. Nezletilí mohou využívat služby půjčovny motokár pouze se souhlasem zákonného zástupce a po proškolení z pravidel provozu. Provozovatel je oprávněn vyžadovat písemný souhlas zákonného zástupce s využitím služby půjčovny motokár ze strany nezletilého.
  3. Jezdec je povinen před jízdou absolvovat proškolení z pravidel jízdy na motokáře, pokynů pro ovládání motokáry a chování na motokárovém okruhu. Jezdec se zavazuje dodržovat pravidla jízdy a chování na motokárové dráze. Je zakázáno zahájit jízdu bez předchozího proškolení.
  4. Nejvyšší počet jezdců na motokárové dráze jezdících na motokárách je 34. Nejvyšší počet jezdců na motocyklech dráze jezdících na motocyklech je 36. Je zakázáno, aby na motokárové trati současně jezdili motokára a motocykl.
  5. Provozovatel upozorňuje jezdce na zvýšené nebezpečí vzniku škody nebo jiné újmy při jízdě od 1. listopadu do konce února, a pokud se pohybuje teplota vzduchu anebo vozovky kolem nebo pod bodem mrazu. Jezdec podstupuje toto riziko z vlastní svobodné vůle a s vědomím všech možných rizik, které z toho pro něj vyplývají.
  6. Jezdec je povinen mít po celou dobu jízdy nasazenou ochrannou přilbou.
  7. Nezletilý jezdec na dětské motokáře musí mít po celou dobu jízdy obutou pevnou obuv a nasazený ochranný límec a žeberník.
  8. Jezdec je povinen v ochranné přilbě použít hygienickou kuklu. Lze použít vlastní hygienickou kuklu; hygienickou kuklu si lze zakoupit společně s jízdou.
  9. Pokud disponuje motokára bezpečnostními pásy, je jezdec povinen být připoután po celou dobu jízdy.
  10. Jezdec zakoupením jízdenky a vstupem do vozidla prohlašuje, že je k jízdě zdravotně a psychicky způsobilý, není pod vlivem alkoholu, návykových nebo psychotropních látek nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit jeho schopnost řádného vedení vozidla. Má-li provozovatel o tom důvodné pochybnosti, je oprávněn odmítnout vpustit jezdce na motokárovou dráhu.
  11. Jezdec je povinen zvolit k jízdě vhodné sportovní oblečení. Provozovatel doporučuje alespoň dlouhé nohavice a tričko s dlouhým rukávem. Je zakázáno jezdit se šálami, šatky a jinými obdobnými kusy oblečení. Dlouhé vlasy musí být ukryty pod kuklou v ochranné přilbě.
  12. Je zakázáno jezdit s věcí, která se může uvolnit nebo vypadnout z oblečení nebo těla jezdce nebo z vozidla  (mobilní telefony, klíče apod.)
  13. Jezdec je povinen přizpůsobit jízdu svým schopnostem, povrchu motokárové dráhy, povětrnostním a světelným podmínkám.
  14. Během jízdy je zakázáno požívat jídlo, nápoje nebo vykonávat jiné činnosti, které mohou ovlivnit schopnost jezdce vést vozidlo.
  15. Jezdci není dovoleno narážet vozidlem do jiných vozidel, bezpečnostních zábran a dalšího příslušenství motokárové dráhy.
  16. Je zakázáno úmyslně vyjíždět s motokárou mimo asfaltový povrch motokárové dráhy. Porušení tohoto zákazu vede k vyloučení z jízdy bez nároku na vrácení ceny.
  17. Během jízdy jakéhokoliv vozidla na motokárové dráze je zakázáno na motokárové dráze, a to zejména na startovní linii, zastavovat vedené vozidlo nebo z vozidla vystupovat.
  18. V případě potřeby přivolá jezdec pomoc obslužního personálu zvednutím ruky.
  19. V případě změny jízdních vlastností vozidla (např. porucha řízení, vysoké otáčky motoru, snížená účinnost brzd, klepání v motoru) je jezdec povinen bezodkladně jízdu ukončit, informovat o tom obslužní personál a zajet s vozidlem do depa.
  20. Objeví-li se během jízdy na motokárové dráze překážka nebo jiná závada, která může ohrozit bezpečnost, je jezdec povinen jízdu přerušit a neprodleně o tom vyrozumět provozovatele.
  21. Po spuštění závory, signalizující ukončení jízdy jezdec blížící se k závoře zpomalí vozidlo  a nepředjíždí jiná vozidla. Vpravo kolem závory jezdec pomalou jízdou opustí závodní okruh do parkoviště motokár kde zastaví a neprodleně opustí prostor parkoviště.
  22. V prostoru parkoviště motokár se jezdí krokem.

 

 1. Povinnosti jezdce na vlastním vozidle
  1. Jezdec na vlastním vozidle je povinen před vstupem nebo vjezdem do prostoru uzavřeného depa motokár a parkovacích ploch oznámit svůj příchod provozovateli u baru v restauraci, podepsat formulář prohlášení o tréninku a zaplatit dohodnutou cenu za pronájem motokárové dráhy a ubytování.
  2. Nálepka, kterou obdrží jezdec na vlastním vozidle po zaplacení ceny za pronájem motokárové dráhy, musí být vylepena na vozidle před zahájením jízdy a v jejím průběhu.
  3. Časový rozpis jízd je vyvěšen na informační tabuli a je rovněž k nahlédnutí u mechanika a na pokladně na baru v restauraci. Provoz na trati je řízen dle aktuálního provozu obslužním personálem provozovatele.
  4. Jezdec na vlastním vozidle je povinen obdobně dodržovat povinnosti stanovené v článku 4 tohoto provozního řádu, včetně bodu 4.4., a s výjimkou bodu 4.1. a 4.2.
  5. Hluková hranice pro třídu Supermoto nesmí překročit 94 dB. Provozovatel má právo zakázat v areálu jízdu na vozidle této třídy, které uvedenou hranici přesahuje, bez nároku na vrácení ceny.
  6. Jezdec na vlastním vozidle třídy Supermoto je povinen používat při jízdě na motokárové dráze ochranné slidery na stupačkách a osách kol, stejně jako předepsané bezpečnostní oblečení pro třídu Supermoto dle ročenky AČR v daného roku.
  7. Jezdec na vlastním vozidle je povinen v celém prostoru parkoviště závodních strojů používat ochranné absorpční podložky k zamezení znečištění povrchů. V případě porušení této povinnosti se jezdec na vlastním vozidle zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši určenou podle platného ceníku provozovatele, který je jezdci na vlastním vozidle známý.
  8. Jezdec na vlastním vozidle je povinen zabezpečit odvoz a likvidaci odpadu, a to zejména motorových olejů, pneumatik a nebezpečného odpadu, na vlastní náklady.
  9. Provozovatel upozorňuje jezdce na vlastním vozidle na zvýšené nebezpečí vzniku škody nebo jiné újmy. Jezdec na vlastním vozidle podstupuje toto riziko z vlastní svobodné vůle a s vědomím všech možných rizik, které z toho pro něj vyplývají.

 

 1. Práva provozovatele
  1. Půjčovna motokár se provozuje za deště, v zimních měsících, a pokud poklesne teplota vzduchu anebo vozovky pod bod mrazu pouze s výslovným souhlasem provozovatele nebo jeho zástupce.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv rozhodnout o ukončení provozu v areálu nebo jeho části a jeho uzavření,  a to zejména v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách.